INFORMACIJA TĖVELIAMS IR GLOBĖJAMS

Teksto dydis:

Gerbiami tėveliai, globėjai,
informuojame, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos  sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. nutarimais Nr. V-1838 ir Nr. V-1839 „ Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, ugdymo procesas mokykloje  organizuojamas atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Mokykloje bus maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami mokyklos bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.
•    Mokymosi vieta:
- 2020-2021 mokslo metais kiekvienai mokinių klasei  paskirta konkreti patalpa (klasė), kurioje vyks pamokos. Skirstant mokiniams klases, atsižvelgta, kad gretutinėse patalpose mokytųsi bendraamžiai ir į mokinių skaičių klasėse;
- specializuotuose dalykų kabinetuose  vyks tik tos pamokas, kurios negali vykti klasėse, kurioms būtina speciali, laboratorinė įranga ar erdvė fizinei veiklai  (fizikos, chemijos, informacinių technologijų, technologijų, fizinio ugdymo);
- specializuotuose kabinetuose  tai pačiai klasei vyks dvi pamokas iš eilės;
- mokinių rūbinių pakabos bus pastatytos prie klasėms paskirtų įėjimų į mokyklą ir išėjimų iš mokyklos, prie ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių patalpų.  
•    Mokinių srautų judėjimas mokykloje:
- parengti mokinių judėjimo mokyklos patalpose krypčių planai ir jie pakabinti mokiniams, mokytojams, mokyklos darbuotojams ir mokyklos svečiams gerai matomose vietose;
- ikimokyklinio ugdymo grupių ir priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams bus galima ateiti ir išeiti iš mokyklos pro pagrindinį mokyklos įėjimą;
- 1-4 klasių mokiniams bus galima ateiti ir išeiti iš mokyklos pro vidinio mokyklos kiemo įėjimą. Pertraukų metu mokytojams mokinius reikės palydėti į  paskirtą teritoriją (pažymėtą vietą koridoriuje ar mokyklos vestibiulį), kad būtų išvėdinta darbo klasė;
- 5-9 klasių mokiniams bus galima ateiti ir išeiti iš mokyklos pro įėjimą, esantį prie mokyklos aktų salės. Pertraukų metu mokiniams reikės būti pažymėtose koridorių zonose, prie klasėms skirtų kabinetų. Mokytojų lydimi 5-9 klasių mokiniai pertraukų metu laiką galės  leisti  mokyklos aktų salėje;
- mokiniams einant  į tualetą per pertraukas reikės dėvėti kaukę;
- pertraukų metu mokiniams privalu būti su kaukėmis ir tik tai klasei priskirtoje teritorijoje (jei oras gražus – būti lauke).
 - specializuotų kabinetų mokytojams reikės atsivesti mokinius į savo kabinetą ir pabaigus  pamoką(as) dviem minutėmis anksčiau  nuvesti juos atgal į jiems priskirtą kabinetą.
•    Ugdymo proceso organizavimo ypatumai:
      - pagal galimybes, kai kurių dalykų pamokos vyks po dvi iš eilės;
- bus skirtos dvi valgymo pertraukas: po 3 pamokų 2-4 klasių mokiniams (20 min.), po 4 pamokų 5-9 klasių mokiniams (20 min.). 1 klasės mokiniai valgys 10.30 val., ikimokyklinio ugdymo grupių ir priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai valgys savo grupėse. Valgykloje vienos klasės mokiniai valgys prie tai klasei skirto stalo(ų). Nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams valgykloje pietums stalai bus padengiami;
- rekomenduojama  lauke organizuoti įvairių dalykų pamokas, jeigu leidžia dalyko turinio ypatumai ir mokyklos aplinka, oro temperatūros sąlygos;
- klasėse mokiniams reikės sėdėti saugiu atstumu, kurį nurodo mokytojas;
- mokiniams, mokytojams, darbuotojams draudžiama eiti į mokyklą turint ligos simptomų;
- mokinį, kuriam ugdymo proceso metu pasireikš karščiavimas (37,3 C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamų ligų požymiai (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) reikės nedelsiant izoliuoti, apie tai informuoti tėvus (globėjus) ir konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel.1808 dėl tolimesnių veiksmų;
- norimas užsisakyti knygas iš mokyklos bibliotekos,  mokiniai surašys į klasėje esantį  knygų užsakymo sąsiuvinį ir paliks klasėje ant mokytojo stalo. Po pamokų užsakymus pasiims bibliotekos vedėja ir kitą dieną surinktas knygas atneš į klasę. Bibliotekai grąžinamas knygas mokiniai paliks savo klasėje, o po pamokų  iš kabineto  jas pasiims  bibliotekos vedėja ir jas dezinfekuos;
- mokiniams negalima tiesiogiai kontaktuoti su mokyklos darbuotojais (raštinės vedėja, bibliotekos vedėja, ūkvedžiu, valytojomis, budinčiu, pagalbiniu darbininku). Visais klausimais kontaktuoti su klasės vadovu,  telefonu ar kitomis el. priemonėmis;
- mokiniams asmeninius telefonus klasėje reikės palikti ant palangių bei nesidalinti tarpusavyje asmeniniais daiktais;
- mokiniams, turintiems laisvų pamokų, per jas reikės būti skaitykloje, vestibiulyje su kaukėmis, jei atstumas mažesnis nei 2 metrai;
- socialinės pedagogės, spec. pedagogės, logopedės, psichologės konsultacijas mokiniams, tėvams, mokytojams reikės teikti individualiai ar vienu metu dirbant tik su tos pačios klasės mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos būtina išvėdinti patalpas ir nuvalyti dažnai liečiamus paviršius, naudotas priemones.
•    Mokinių maitinimas:
-  mokyklos valgykloje  bus paskirtos atskiras erdves (stalus) skirtingų klasių mokiniams maitinti;
- paskirtose erdvėse  kartu pietauti  galės tik tos pačios klasės mokiniai ir šalia esančių klasių mokiniai, kurie naudojasi bendra koridoriaus erdve;
- atsineštą maistą iš namų privalu valgyti mokyklos valgykloje, pietaujant tos klasės mokiniams;
- mokykloje bus užtikrintos tinkamos sąlygas darbuotojų ir mokinių rankų higienai.
•    Mokinių vežiojimas:
- mokiniams, važiuojantiems į mokyklą ar iš mokyklos mokykliniu autobusu, būtina dėvėti kaukes.  Mokiniams, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma, rekomenduojama dėvėti skydelį ar kitą apsisaugojimo priemonę;
- mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai turi būti dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę;
- 1-4 klasių mokiniams autobuso laukti reikės savo klasėje ar koridoriuje, jiems skirtoje zonoje;
- 5-9 klasių mokiniams autobuso laukti reikės koridoriuje, jiems skirtoje zonoje, skaitykloje arba vestibiulyje su kaukėmis, jei atstumas mažesnis nei 2 metrai.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
pavaduojanti direktorių            Dalia Uščinienė

1