Mokyklos 2020-2022 m.m. veiklos tobulinimo planas

Teksto dydis:

Šių metų rugsėjo pabaigoje mūsų mokykla su Nacionaline švietimo agentūra ir Kretingos rajono savivaldybe suderino mokyklos 2020-2022 m.m. projekto „Kokybės krepšelis“ veiklos tobulinimo planą ir pradėjo jo įgyvendinimą. Mokyklos veiklos tobulinimo plano tikslas- 5- 8 kl. mokinių tiksliųjų ir gamtos mokslų ugdymosi rezultatų gerinimas per patyriminį ugdymą ir informacinių technologijų taikymą ugdymo(si) procese. Bus siekiama taikyti patyriminį ugdymą(si), gerinant 5-8 kl. mokinių tiksliųjų ir gamtos mokslų ugdymos(si) rezultatus, bei sukurti šiuolaikišką, funkcionalią informacinėmis technologijomis aprūpintą ugdymosi aplinką. 2020-2022 m.m. plano įgyvendinimui skirta lėšų- 37170 Eur. Plane numatytos veiklos: mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, gamtamokslinės laboratorijos įrengimas, gamtos ir tiksliųjų mokslų erdvės (lauko klasės) įrengimas mokyklos teritorijoje, informacinės ugdymo bazės atnaujinimas (Wi-Fi įdiegimas, informacinių technologijų klasės atnaujinimas, 5 darbo vietų mokytojams įrengimas), tiksliųjų, gamtos mokslų pamokų integravimas su IT, tiksliųjų ir gamtos mokslų konsultacijos 5-8 kl. mokiniams, 1-4 kl. ir 5-8 kl. mokinių edukacinės išvykos ir užsiėmimai, savaitgalinė stovykla „Tyrėjų naktis“ 5-9 kl. mokiniams, 5-8 kl. mokinių regioninė gamtamokslinė konferencija, mobiliųjų programų bei mobiliųjų programėlių įsigijimas bei jų taikymas ugdymo procese, 1-4 kl. ir 8 kl. mokinių IT raštingumo ugdymas, prevencinės programos OPKUS įgyvendinimas.

 Įgyvendinus 2020-2022 m.m. mokyklos veiklos tobulinimo planą, 5-8 kl. mokinių tiksliųjų ir gamtos mokslų ugdymosi rezultatai turėtų pagerėti 3 %. Turėtų pagerėti mokinių tiksliųjų mokslų, gamtos tyrimų, fizikinių reiškinių suvokimo gebėjimai bei žinios, išaugti mokinių, gebančių naudotis informacinėmis technologijomis mokymosi procese, skaičius, pagerėti 1-8 kl. mokinių IT raštingumas bei sumažėti mokinių, patyrusių patyčias, skaičius.

                           Dalia Uščinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

1