Darbuotojų poreikis

( 1 Balsas ) 
Narių vertinimas:  / 1
Teksto dydis:

Kretingos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla ieško muzikos mokytojo

 

Muzikos mokytojo – darbo krūvis – nuo 0,26 iki 0,3 etato (terminuota darbo sutartis).
Reikalavimai:
Aukštasis išsilavinimas, mokomąjį  dalyką atitinkanti kvalifikacija.
Telefonas pasiteirauti: 8 655 65155.

 

Kretingos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinei mokyklai reikalingas bibliotekos vedėjas

Darbo sutarties rūšis – neterminuota. Darbo krūvis – 1,0 etatas.
 
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas yra nuo 5,85 iki 8,9.
 
Darbuotojas, einantis bibliotekos vedėjo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. Privalo turėti aukštesnįjį arba aukštąjį bibliotekininkystės mokslų arba pedagoginį (humanitarinį) išsilavinimą;
2. Gerai išmanyti bibliotekos darbo specifiką, žinoti bibliotekos darbo ir apskaitos dokumentų formavimo tvarką, naudotis bibliotekos informacijos paieškos sistema;
3. Gebėti naudoti informacines technologijas, aptarnaujant informacijos vartotojus;
4. Turėti pedagoginių žinių, gebėti bendrauti su mokiniais ir mokytojais, ugdyti informacijos vartotojų informacinę kultūrą;
5. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, gebėti dalyvauti švietimo kaitos procesuose, priimti modernėjančios visuomenės iššūkius;
6. Žinoti švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo, kultūros ministrų įsakymus bei kitus teisės aktus ir juos taikyti praktiškai.

Bibliotekos vedėjo pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. Organizuoti mokyklos bibliotekos darbą, kad ji savo veikla ir ištekliais teiktų informacinę pagalbą mokyklos bendruomenei;
2. Dalyvauti ugdymo procese padedant augančiai kartai įsisavinti žinių visuomenei būdingą informacinę kultūrą, ugdytis tolesniam gyvenimui ir profesinei karjerai reikalingas kompetencijas;
3. Skatinti skaitymą;
4. Užtikrinti veiksmingą mokyklos bibliotekos darbą ir atsiskaityti mokyklos direktoriui;
5. Komplektuoti mokyklos bibliotekoje ugdymo procesui reikalingą literatūrą (toliau – bibliotekos fondas);
6. Pagal mokykloje nustatytą tvarką rūpintis vadovėlių fondu;
7. Pildyti, tvarkyti ir saugoti mokyklos bibliotekos fondo ir darbo apskaitos dokumentus;
8. Rengti naudojimosi mokyklos biblioteka taisykles;
9. Tvarkyti mokyklos bibliotekos fondą, katalogus, kartotekas pagal informacijos paieškos sistemą;
10. Rengti metinę mokyklos bibliotekos ataskaitą, teikti ją atsakingoms institucijoms;
11. Užsakyti, registruoti, tvarkyti ir sudaryti metinius periodinės spaudos komplektus;
12. Organizuoti ir vykdyti mokyklos bendruomenės informacinį aptarnavimą;
13. Ugdyti mokinių informacijos valdymo, mokėjimo mokytis, skaitymo ir bendrakultūrines kompetencijas;
14. Apmokyti ir teikti profesinę pagalbą mokytojams ir mokiniams naudojant informacines technologijas;
15. Užtikrinti darbo bibliotekoje (skaitykloje) drausmę ir rūpintis fondo apsauga;
16. Dalyvauti rengiant ir įgyvendinat mokyklos veikos programas;
17. Dalyvauti mokytojų tarybos veikloje;
18. Bendradarbiauti su kitais mokytojais, kad būtų pasiekti ugdymo tikslai;
19. Dalyvauti skaitymo skatinimo programoje;
20. Tvarkyti naujai gautus leidinius (knygas, vadovėlius, brošiūras, CD);
21. Rūpintis kompiuterinių programų (MOBIS ir kt.) naudojimo ir funkcionavimo užtikrinimu;
22. Kaupti medžiagą ir nuolat vykdyti informacijos sklaidą apie mokyklos istoriją, pasiekimus, aktualijas, naujoves, taip populiarinti mokyklą regione, šalyje, užsienyje.

Telefonas pasiteirauti 8 65565155

1