Mokykloje veikiančios savivaldos institucijos, komisijos ir darbo grupės

( 3 Balsai ) 
Narių vertinimas:  / 3
Teksto dydis:

KOMISIJOS, DARBO GRUPĖS IR KOMANDOS

Ikimokyklinio ir  priešmokyklinio ugdymo mokytojų bei pagalbos mokiniui specialistų metodinė grupė

Grupė, sudaryta iš ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų bei pagalbos mokiniui specialistų, vykdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio ir metodikos naujovių bei gerosios patirties skaidą.

Nijolė Duoblienė – priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja, grupės pirmininkė.
Nariai:
Ingrida Derkintytė - Rumbutienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja,
Laima Šopauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
Ramutė Baužienė – ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja,
Jurgita Gricienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
Dalia Mockuvienė - socialinė pedagogė metodininkė,
Janina Mickuvienė – vyresnioji logopedė, spec. pedagogė.

Pradinių klasių mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinė grupė

Grupė, sudaryta iš pradinių klasių mokytojų, mokytojų dalykininkų, dirbančių pradinėse klasėse bei pagalbos mokiniui specialistų, vykdanti pradinio ugdymo turinio ir metodikos naujovių bei gerosios patirties skaidą.

Alma Daškevičienė – pradinių klasių mokytoja metodininkė, grupės pirmininkė.

Nariai:

Vilma Narmontaitė – pradinių klasių vyresnioji mokytoja,

Audronė Burkauskienė – pradinių klasių mokytoja metodininkė,

Irena Raišuotienė - pradinių klasių mokytoja metodininkė,

Milda Narkienė – anglų mokytoja,

Jurgita Galdikaitė – tikybos mokytoja,

Janina Vaičekauskienė – šokio mokytoja metodininkė,

Dalia Mockuvienė - socialinė pedagogė metodininkė,
Janina Mickuvienė – vyresnioji logopedė, spec. pedagogė.5-10 klasių mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinė grupė

Grupė, sudaryta iš 5-10 klasių mokytojų bei pagalbos mokiniui specialistų, nagrinėjanti ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo, mokinių ugdymo sėkmingumo ir jų pasiekimų bei kt. klausimus, teikianti siūlymus metodinės veiklos organizavimo klausimais Mokytojų tarybai ir pan.

Jurgita Galdikaitė – istorijos  vyresnioji mokytoja, tikybos mokytoja, grupės pirmininkė.

Nariai:

Jonas Benetis – kūno kultūros mokytojas metodininkas,

Rasa Jazbutienė – technologijų, fizikos vyresnioji mokytoja,

Jadvyga Mažonienė – matematikos mokytoja metodininkė,

Dalia Mockuvienė – socialinė pedagogė metodininkė, etikos mokytoja,

Nijolė Montrimaitė – anglų kalbos vyresnioji mokytoja,

Asta Pocienė – istorijos vyresnioji mokytoja,

Dalia Puotrienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, rusų kalbos vyresnioji mokytoja,

Vytautas Kulbokas - geografijos vyresnysis mokytojas,

Janina Mickuvienė – vyresnioji spec. pedagogė, logopedė,

Vilma Narmontaitė - lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja,

Viktoras Stropus - biologijos, chemijos, gamtos ir žmogaus, žmogaus saugos mokytojas metodininkas,

Jurijus Ščerbakovas - informacinių technologijų mokytojas metodininkas,

Renata Rusteikienė - dailės vyresnioji mokytoja.

 

SAVIVALDOS INSTITUCIJOS

MOKYKLOS TARYBA – aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, telkianti ugdytinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pedagogų atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams ir uždaviniams numatyti ir įgyvendinti.

 

Mokyklos tarybos sudėtis:

1. Jolita Drąsutienė, pirmininkė

2. Rita Vaitkuvienė.

3. Indrė Paulienė

4. Erika Mačernienė.

5. Erika Saladuchina.

6. Dalia Mockuvienė.

7. Viktoras Stropus, pavaduotojas.

8. Asta Pocienė.

9. Audronė Burkauskienė, sekretorė.

10. Irena Raišuotienė

11.Domas Burkauskas, 9kl.

12.Augustas Pocius, 9kl.

13. Evelina Beržonskytė, 7kl.

14. Augustė Gagilaitė, 6kl.

15. Donatas Duoblys, 10kl.

 

 

ADMINISTRACINĖ TARYBA – tai patariamoji institucija, padedanti direktoriui kolegialiai vadovauti mokyklai. Jos nutarimus privalo vykdyti visi mokyklos bendruomenės nariai. Ją sudaro mokyklos direktorius, pavaduotojai ir vyr. buhalteris.
MOKYTOJŲ TARYBA - mokyklos savivaldos institucija pagrindiniams pedagogų profesiniams bei ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro mokyklos vadovai, visi mokykloje dirbantys pedagogai ir kiti ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai.

 

MOKINIŲ TARYBA – mokyklos savivaldos institucija, į kurią kasmet rugsėjo mėnesį renkama po 2 mokinius iš kiekvienos 5-10 klasės.

Mokinių tarybos sudėtis:

1. Martynas Gervinskis, 10 klasės mokinys, tarybos pirmininkas;

2. Donatas Duoblys, 10 klasės mokinys, tarybos pirmininko pavaduotojas;

3. Domas Burkauskas, 9 klasės mokinys, narys;

4. Augustas Pocius, 9 klasės mokinys, narys;

5. Gabija Pauliūtė, 8 klasės mokinė, narė;

6. Kamilė Kubiliūtė, 8 klasės mokinė, narė;

7. Akvilė Galdikaitė, 7 klasės mokinė, narė;

8. Evelina Beržonskytė, 7 klasės mokinė, narė;

9. Augustė Gagilaitė, 6 klasės mokinė, narė;

10. Aurėja Domarkaitė, 6 klasės mokinė, narė;

11. Algirdas Gricius, 5 klasės mokinys, narys;

12. Eimantas Vaitkus, 5 klasės mokinys, narys.

 

Kretingos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinės mokyklos vaikų ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) komiteto sudėtis:

1. Indrė Paulienė, pirmininkė.

2. Erika Mačernienė, narė.

3. Jolita Drąsutienė, narė.

4. Erika Saladuchina, narė.

5. Rita Vaitkuvienė, narė.

6. Ieva Kupšienė, narė.

7. Rūta Domarkienė, narė.

8. Simona Vaičienė, narė.

9. Dalia Bieliauskienė, narė.

10. Rita Drakšienė, narė.

11. Greta Klapatauskienė, narė.

12. Sandra Daukantienė, narė.

         13. Vaida Domarkė, narė.

 

Mokyklos vaiko gerovės komisijos paskirtisrūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Komisijos sudėtis:

Dalia Mockuvienė, socialinė pedagogė metodininkė, komisijos pirmininkė;

Asta Pocienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkės pavaduotoja;

Nariai:

Alma Daškevičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Dalia Puotrienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

Nijolė Duoblienė, priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;

Janina Mickuvienė, vyresnioji specialioji pedagogė, logopedė;

Viktoras Stropus, biologijos mokytojas metodininkas;

Dalia Raškauskienė, ūkio dalies vedėja;

Virginija Mockutė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

Nijolė Ronkaitienė, bibliotekos vedėja, Vaiko gerovės komisijos sekretorė.

 

1-4 klasių mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinė grupė:

Grupė, sudaryta iš pradinių klasių mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų, vykdanti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio ir metodikos naujovių bei gerosios patirties skaidą.

Alma Daškevičienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, grupės pirmininkė;

Nariai:

Irena Raišuotienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Audronė Burkauskienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Vilma Narmontaitė – pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja;

Milda Narkienė - pradinių klasių anglų kalbos mokytoja;

Janina Vaičekauskienė - šokio mokytoja metodininkė ;

Rusana Rimkienė – muzikos mokytoja;

Jurgita Galdikaitė – tikybos mokytoja;

Janina Mickuvienė - spec. pedagogė logopedė  ;

Dalia Mockuvienė - socialinė pedagogė metodininkė.

 

KRETINGOS R. KŪLUPĖNŲ MOTIEJAUS VALANČIAUS PAGRINDINĖ MOKYKLA VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS NARIŲ FUNKCIJŲ SĄRAŠAS

KRETINGOS RAJONO KŪLUPĖNŲ MOTIEJAUS VALANČIAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

KRETINGOS R. KŪLUPĖNŲ MOTIEJAUS VALANČIAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS VAIKŲ IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) KOMITETO NUOSTATAI

 

 

1