vaiko gerovės komisijos sudėtis

( 3 Balsai ) 
Narių vertinimas:  / 3
Teksto dydis:

Vaiko gerovės komisija

Mokyklos vaiko gerovės komisijos paskirtis rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

             Komisijos sudėtis:

Dalia Mockuvienė, socialinė pedagogė metodininkė, komisijos pirmininkė;

Dalia Uščinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkės pavaduotoja;

Nariai:

Alma Daškevičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Dalia Puotrienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

Nijolė Duoblienė, priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;

Oksana Vaškytė, muzikos mokytoja;

Viktoras Stropus, biologijos mokytojas metodininkas;

Dalia Raškauskienė, mokinių tėvų atstovė,

Virginija Mockutė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

Laima Vencevičienė, mokytojo padėjėja, Vaiko gerovės komisijos sekretorė.
 

Vaiko gerovės komisijos narių funkcijų sąrašas

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas

1